PDA

View Full Version : Hướng dẫn cách nhập giấy báo có, giấy báo nợ cho fa 10.0phuonghanh
03/03/2012, 20:57
- Số dư ngày 31/08 TK1122: 0 ( usd )
- Trong tháng có các NVKT phát sinh như sau:
(1)- Ngày 5/9/2006 Mua cước tàu trị giá 8.000 USD của cty A , đã thanh toán bằng ngoại tệ: 6.000 USD (giấy báo nợ số … ngày ….).
(2)- Ngày 6/9/2006 DN bán cho công ty X cước tàu 2.000 USD chưa thu tiền
(3)- Ngày 15/9/2006 công ty X, trả nợ: 2.000 USD (Giấy báo có số…..ngày…..)
(4)- Ngày 25/9/2006 trả nợ 2.000 USD cho nhà cung cấp A (giấy báo nợ số … ngày ….)
(5)- Cuối kỳ kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ của của các TK có gốc ngoại tệ. Tỉ giá thực tế vào thời điểm cuối kỳ là 15.835 đ/USD.

Biết: Tỉ giá giao dịch vào các ngày như sau:
- Ngày 5/9/2006 : 15.820 đ/USD - Ngày 15/9/2006 : 15.840 đ/USD
- Ngày 6/9/2006 : 15.830 đ/USD - Ngày 25/9/2006 : 15.850 đ/USD ( Tỉ giá mua của NH)
Tỉ giá xuất ngoại tệ được tính theo phương pháp trung bình tháng.

Chị hướng dẫn em:
- Cách nhập liệu Giấy báo có và Giấy báo nợ trường hợp này.

- Cách khai báo Pp tính tggs TK đầu 5 và đầu 6.

lienpt
05/03/2012, 08:52
Chào bạn,
Đầu tiên bạn vào khai báo các tk có gốc n.tệ TK 1122, Tk đầu 131 và 331 có pp tính TGGS là trung bình tháng,
- Ngày 5/9: Lập phiếu nhập mua hàng, sau đó lập giấy báo nợ như sau: Ô TGGD nhập là 15.820, Ô TGGS khi lưu chương trình sẽ tự động tính cho bạn theo pp mà bạn khai báo
- Ngày 6/9: Lập Hóa đơn bán hàng chưa thu tiền (nợ 131) tỷ giá giao dịch là 15.830
- Ngày 15/9: Lập giấy báo có thu tiền của hóa đơn ngày 6/9 như sau: Ô TGGD nhập là 15.850, TGGS c.tr tự tính
- Ngày 25/9 lập giấy báo nợ: Ô TGGD nhập là 15.850, Ô TGGS chương tình sẽ tự động tính.

Bạn lưu ý: TK đầu 5 và đầu 6 chỉ là tk chênh lệch lãi lỗ khi có ps chênh lệch tiền nên sẽ ko tính TGGS.

anhbtn
05/03/2012, 08:55
Bạn lưu ý các vấn đề sau, khi tài khoản có gốc ngoại tệ theo dõi tỷ giá

1/ Danh mục tài khoản:
- Khai báo tài khoản có gốc n.tệ để theo dõi riêng, và khai báo pp tính

2/ Nhập liệu mua bán hàng hóa
- Cập nhật phát sinh chứng từ mua bán hàng hóa, vật tư và thuế GTGT ở phân hệ mua hàng hoặc bán hàng

3/ Thanh toán tiền
- Cập nhật chứng từ thanh toán tiền ở phân hệ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay/ Cập nhật số liệu/ Phiếu thu, chi, báo nợ, báo có tùy theo phát sinh mà bạn cập nhật chứng từ
- Ở giấy báo nợ (chi) của ngân hàng hoặc phiếu chi được phân thành các loại sau:

1 - Chi trả chi tiết theo các hoá đơn
Loại phiếu chi này được sử dụng khi ta chi trả tiền mua hàng hoặc trả tiền đi vay trước đó và mong muốn khi nhập liệu phải chỉ rõ là chi tiền cho hóa đơn nào hoặc của phiếu thu đi vay cụ thể.
- Trong trường hợp chi trả tiền cho nhiều hóa đơn thì phải tách số tiền ra theo từng hóa đơn 1.
- Tài khoản đối ứng sẽ là tài khoản ghi trên hóa đơn và chương trình tự động lấy tài khoản này để hạch toán.
- Số tiền đã chi trả cho hóa đơn hiện trên màn hình là tổng số tiền đã chi liên quan đến hóa đơn này trừ đi số tiền chi trên phiếu chi hiện tại. Trong trường hợp lọc chứng từ cũ ra sửa thì số tiền đã chi sẽ bao gồm cả các số tiền của các phiếu chi sau phiếu chi hiện thời.
- Khi loại tiền chi trả trên phiếu chi khác với loại tiền trên hóa đơn mua hàng thì phải nhập số tiền quy đổi tương ứng với loại tiền ghi trên hóa đơn. Khi này chương trình sẽ tự động hạch toán số tiền chênh lệch tỷ giá so với số tiền trên hóa đơn.

2 - Chi cho 1 khách hàng

Loại phiếu chi này được sử dụng khi ta chi trả tiền cho các món công nợ phải trả nhưng chỉ quan tâm đến đối tượng công nợ (người bán, người cho vay) mà không cần phải chỉ rõ chi trả tiền cho hóa đơn nào, phiếu thu nào ngay khi nhập liệu.- Việc phân bổ số tiền đã chi trả cho từng hóa đơn có thể thực hiện sau đó (sau khi đã lưu chứng từ, hoặc lọc chứng từ đã nhập trước đó) bằng cách kích chuột vào nút "Số HĐ". Khi này chương trình sẽ cho hiện lên các hóa đơn liên quan đến người bán hiện thời chưa tất toán để ta thực hiện phân bổ số tiền chi trả cho các hóa đơn tương ứng. Chức năng phân bổ này còn được thực hiện ở menu: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả/ Cập nhật số liệu/ Phân bổ tiền chi trả cho các hóa đơn.

3 - Chi cho nhiều khách hàng
Loại phiếu chi này được sử dụng khi ta chi trả tiền cho nhiều đối tượng công nợ trên 1 phiếu
4 - Chi cho vay, tạm ứng
Loại phiếu chi này được sử dụng đối với các khoản tiền cho vay, chi cho tạm ứng mà ta muốn sau này khi thu lại tiền cho đi vay, thu lại tiền tạm ứng hoặc thanh toán tạm ứng ta sẽ chỉ rõ là thu lại của (thanh toán cho) số phiếu chi nào chi ra trước đó.
- Trong trường hợp sau này không cần phải theo dõi thu lại tiền cho vay, tiền tạm ứng chi tiết theo số phiếu chi thì ta có thể sử dụng loại phiếu chi bằng 9

5 - Chuyển/rút tiền ngoại tệ
Loại phiếu chi này được sử dụng trong trường hợp chuyển tiền ngoại tệ (nộp tiền ngoại tệ vào ngân hàng, chuyển tiền ngoại tệ từ ngân hàng A sang ngân hàng B) và sử dụng chức năng tự động cập nhật tỷ giá giao dịch của phiếu thu bằng tỷ giá ghi sổ khi chi tiền ngoại tệ.

6- Bán ngoại tệ
Loại phiếu chi này được sử dụng trong trường hợp bán ngoại tệ.

7 - Trả trước cho người bán
Loại phiếu chi này được sử dụng trong trường hợp ta muốn theo dõi chi trả tiền chi tiết cho hóa đơn và khi trả tiền trước cho nhà cung cấp thì hạch toán qua tài khoản công nợ trung gian.
- Lưu ý là loại phiếu chi này thường được sử dụng trong trường hợp liên quan đến ngoại tệ và phải tính toán tỷ giá ghi sổ, hạch toán chênh lệch liên quan đến tỷ giá.
Quy trình thực hiện như sau:
- Chi tiền trả trước cho người bán. Hạch toán qua tài khoản “Tiền trả trước cho người bán”.
- Sau khi nhận hóa đơn từ nhà cung cấp thì làm bút toán bù trừ công nợ giữa tài khoản “Tiền trả trước cho người bán” và tài khoản “Công nợ phải trả”. Bút toán này được chi tiết cho từng hóa đơn.

8 - Chi thanh toán chi phí trực tiếp bằng tiền
Loại phiếu chi này được sử dụng trong trường hợp chi thanh toán các chi phí trực tiếp bằng tiền mặt. - Trong trường hợp chương trình cho phép cập nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào.


9 - Chi khác.
Loại phiếu chi này được sử dụng trong các trường hợp còn lại, không thuộc các loại phiếu chi nêu trên


Ví dụ: ngày 01/01 có phát sinh mua hàng chưa thanh toán trả tiền cho người bán thì cập nhật phiếu nhập mua, đến ngày 2/01 chi trả tiền cho hóa đơn đã mua thì tại phiếu chi hoặc giấy báo nợ (chi) chọn lại phiếu chi mã giao dịch số 1 để thanh toán trả tiền theo hóa đơn đã mua hoặc trả tiền chi tiết cho nhà cung cấp nào thì chọn loại phiếu chi số 2 và cập nhật tương tự cho các mã giao dịch khác.

Chứng từ phát sinh ngày nào thì bạn thanh toán theo tỷ giá giao dịch ngày đó

4/ Cuối kỳ đánh giá chênh lệch tỷ giá vào phân hệ tiền mặt tiền gửi và tiền vay/ TÍnh tỷ giá ghi sổ,
- Những phát sinh chênh lệch tỷ giá ghi sổ lãi lỗ chương trình sẽ áp vào tk 515 hoặc 635

- Lưu ý khai báo tk chênh lệch lãi lỗ được khai báo phân hệ hệ thống/Khai báo tham số tùy chọn

phuonghanh
05/03/2012, 09:26
Chị cho em hỏi thêm một chút.
Khi em thêm TK doanh thu và chi phí là ngoại tệ ( USD ) đã chọn mã ngoại tệ: USD. Khi chọn nút NHẬN chương trình báo " THƯA NGÀI, CHƯA KHAI BÁO LOẠI CHÊNH LỆNH " mặc dù chương trình đã mặc định Pp tính tỷ tggs nợ ( có ) là 0.
Chị hướng dẫn em nhé.

huongltt
09/03/2012, 16:45
Chào bạn,

Bạn đọc kỹ lại hướng dẫn của chị Anhbtn nhé. Đặc biệt là phần Lưu ý.

Thanks