Ngày 15 tháng 08 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Theo thông tư này:

Các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực từ thời điểm Luật, Nghị định có hiệu lực (01/7/2013).

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tạ thông tư số:

  • 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
  • 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009
  • 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009
  • 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009
  • 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009
  • 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009
  • 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010
  • 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
  • 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011
  • 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

[ Tải thông tư tại đây ]